Ochrana osobných údajov


Pravidlá ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „GDPR") a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zástupcom zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti VLM s.r.o, Pruské 614, 018 52, IČO: 44 689 985.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je v súlade ustanovením § 5 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosť VLM s.r.o, Pruské 614, 018 52, IČO: 44 689 985 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č.21472/R

Aké informácie zhromažďujeme
Zhromažďujeme informácie výlučne s jasne a jednoznačne vymedzeným účelom. Tento účel je vždy v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a výlučne spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi. Tento účel je zásadne bezprostredne spätý so skvalitňovaním našich služieb.
Vždy dbáme najmä o to, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd a právnom chránených záujmov dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.
Ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, dbáme o to, aby boli osobné údaje spracúvané výlučne v rozsahu a spôsobom stanoveným v súhlase a zároveň ponúkame možnosť daný súhlas kedykoľvek odvolať.

Účely spracúvania vašich údajov
Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu nevyhnutnom pre účely:
- plnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv;
- plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
- vedenia kontaktov na zástupcov zákazníkov a obchodných partnerov;
- zasielania obchodných oznámení s ponukou produktov a služieb;
- usporiadania obchodných akcií a školení vrátane pozvania a zaistenia ubytovania;
- používateľského prístupu k našim internetovým službám;
- zaistenia ochrany našich práv a oprávnených záujmov.
Vaše údaje, ktoré spracúvame
Spracúvame nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:
Identifikačné údaje
Aby sme vás mohli nezameniteľne identifikovať, spracúvame osobné údaje v rozsahu: obchodné meno resp. názov, miesto podnikania resp. sídlo, vrátane ďalších identifikačných údajov potrebných resp. vyžadovaných zákonom pre vystavenie daňového dokladu
Kontaktné údaje
Aby sme vás mohli kontaktovať, spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne čísla,  kontaktná adresa.

Transparentnosť a možnosť voľby
Nad informáciami, ktoré zhromažďujeme máte neustále kontrolu. Môžete napríklad:
Kontrolovať rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame.
Požiadať o ukončenie zasielania informácií, o ktoré nemáte záujem.
Aktualizovať vaše osobné informácie
Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
Ak sú tieto informácie nesprávne, snažíme sa vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu – identifikačné údaje prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah osobných údajov a prípadné doplňujúce informácie, ktoré sú potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Údaje o využívaní internetových služieb

Aby sme mohli prispôsobovať obchodné informácie vášmu záujmu, spracúvame osobné údaje v rozsahu: záznamy o využívaní našich internetových služieb, IP adresy zariadení a identifikátory cookies.

Príjemcovia vašich údajov

Vaše osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (Polícia, súdy, Finančná správa SR, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne a pod.) v rámci výkonu ich zákonných právomocí.

Doba spracúvania vašich údajov

Vaše osobné údaje sú u nás uložené po dobu trvania zmluvy uzatvorenej medzi vami zastupovanou firmou a spoločnosťou VLM, s.r.o.
Po ukončení zmluvného vzťahu medzi vami zastupovanou firmou a nami naďalej spracúvame vaše osobné údaje iba pre účely a po dobu, počas ktorej sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ako náhle uplynie doba uloženia vašich osobných údajov alebo doba, počas ktorej sme ich povinní uchovávať podľa právnych predpisov, tak vaše osobné údaje anonymizujeme, alebo vymažeme z našich databáz a systémov.

Aké máte práva

Vaše údaje spracúvame transparentne, korektne, v súlade s GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípadoch spracúvania vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ budete chcieť odvolať súhlas so spracúvaním a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie vašich údajov, alebo vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, máte právo na vymazanie či obmedzenie spracúvania.
Právo na prístup ku svojim údajom a vaše ďalšie práva uplatníte písomnou žiadosťou zaslanou poštou na adresu VLM s.r.o., Pruské 614, 01852 , alebo žiadosťou zaslanou elektronicky na dom.farieb.pruske@gmail.com 

 

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov nie je v poriadku, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte otázky, napíšte nám na dom.farieb.pruske@gmail.com

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info